:  2020-09-30   
: 뺺
: vv
:
:
: Y 뺺
: Y
English page

 

vv պ vv , 뺺 v - .

Published by Globe International in the framework of AUSAID SAS funded Right to know, Freedom of Information project.

 

 

 

: .
: .v


v


Ǻ
뺺 , v , ?

, ת˪

v 뺺 . , v v 㺺 v . vv .

- , 뺺 ?
, , , v , 뺺 v , , , v .

v v , /v v . 20 v 1 /

v . v , v , 뺺 vv v. / Һ 21 v v/

v , v 뺺 , v , , , 뺺. / V , v.16/

̺ , V 뺺 , , v , v , .

v vvv, . v .

, v v, v vvv, v , v v . v v , 㺺 , .

, .

1. , , , v , 뺺 v , , v .

2. , v 1 v , , . /, 3 v./

- ?
, , , vv, v, v, vv v v v . . v . 뺺 , .
̺ , v .

- , :
, .
1. , vv 뺺 , 뺺 , .

2. , , vv , . /, . 6 v./

- :
, v. V 16 v 18 v v v , . vv , , , v . , 7 v , .

Vv: , v , , ; , , vv , , ; v , v , v , v .
̺ 8 v , . Vv: , v v ,, , , v, , , v , , , v , ; v v , v .

v , , , .

̺ vv v 29 v v, Һ 17 v , , .

, , v 뺺㺺 v 뺺 v v v.


©2004 . . .