:  2021-01-20   
: 뺺
: vv
:
:
: Y 뺺
: Y
English page

vv պ vv : 뺺 v - .
Published by Globe International in the framework of AUSAID SAS funded Right to know: Freedom of Information project.

Һ .
.
.
: .v
: .
: .

- .

, 2005

 

V

, v , vv vv . Һ .

Һ v vv 㺺 v v v . v .

, . , .

vvv . , vv v. , . v.

v , v , v v , v 뺺 , v .

, vv v .

vv .

vv:
,
뺺 v , ,
, vv ,
,
,
vvv ,
,
,
v
v v . .

, , , , , v v 뺺 v vv .


, v . .

v v . v v v.


. ̺ vvv v .

Һ
Һ v v .

V 㺺
㺺人 vv 뺺 .

V 㺺 vv, v v
5 vv , , , v v .
©2004 . . .